Документи

В този раздел ще откриете нормативни, организационни и финансови документи, действащи в РЦПППО-Силистра. В раздела ще намерите и необходими бланки и образци на документи.

Нормативна уредба

Тук ще намерите Закон за предучилищното и училищно образование, Наредба за приобщаващо образование и Правилник за устройството и дейността на РЦПППО.

Организация

В този раздел ще откриете годишен план за дейността и план за квалификация на педагогическите специалисти в РЦПППО-Силистра, както и графици и други документи, отнасящи се до организацията на дейността в РЦПППО-Силист

Бюджет

Тук ще откриете документи, свързани с разходването на бюджета на РЦПППО-Силистра.

Бланки/Образци

В този раздел ще откриете бланки и образци на документи, необходими за провеждане на дейности по допълнителна подкрепа в детската градина и училището.

Оналйн ресурси

Тук ще откриете ресурси, подпомагащи дейността на педагогическите специалисти.

Профил на купувача

По силата на законa за обществените поръчки, РЦПППО-Силистра публикува в профил на купувача: обществени поръчки по зоп, пазарни консултации, предварителни обявления и друга необходима информация.