За нас
Нашият екип

Екипът на РЦПППО-Силистра се състои от директор, високо-квалифицирани и отдадени на работата си педагогически специалисти и администрация.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено към Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Силистра.
Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на област Силистра.
В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

Структура

Недка Русева

Длъжност: Директор на РЦПППО – Силистра

Недка Русева е директор на центъра от основаването му през 2006 г. тогава като Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности, а днес – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование. Магистър е по специалностите “Начална педагогика” и “Управление на образованието” и е бакалавър по специалността “Предучилищна педагогика”. По време на трудовия си стаж е придобила множество квалификации, както и III ПКС.

Администрация

Боряна Боева

Длъжност: гл. счетоводител в РЦПППО-Силистра

Анелия Иванова

Длъжност: ЗАС и касиер в РЦПППО-Силистра

Димитър Николов

Длъжност: домакин в РЦПППО-Силистра

Педагогически специалисти

Айсун Алиева

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Магистър е по “Начална педагогика – Иновации в началното образование” и бакалавър по “Българска филология” и “Приложна лингвистика – руски език и турски език”. Има придобита следдипломна квалификация “Ресурсен учител”.

Деница Иванова

Длъжност: логопед и член на РЕПЛР към РЦПППО-Силистра

Координатор на сектор “Ресурсно подпомагане”. Магистър е по специалността “Диагностика и корекция на комуникативните умения” и бакалавър по “Специална педагогика”. Има придобита V ПКС. Деница Иванова е сертифициран обучител по ICF-CY.

Димитър Димитров

Длъжност: психолог в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалността “Психология”. Владее английски език на добро писмено и говоримо ниво.

Елена Кирова

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалността “Педагогика на обучението по български език и чужд език”. Има придобита следдипломна квалификация “Ресурсен учител”. Към момента изпълнява функциите на касиер на СО при РЦПППО-Силистра.

Ерол Мехмед

Длъжност: логопед в РЦПППО-Силистра

Магистър е по специалността “Логопедия” и бакалавър по “Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност”. Дълги години практикува професията си в различни рехабилитационни центрове в гр. Истанбул, Турция. По време на трудовия си опит е придобил множество квалификации по отношение на работата с деца със специални образователни потребности.

Красимира Райнова

Длъжност: психолог и член на РЕПЛР към РЦПППО-Силистра

Магистър е по специалност “Психология” и бакалавър по “Начална педагогика” с преквалификация “Олигофренопедагогика”. Завършила е курсове “Динамично интервю и базисни психотерапевтични умения” и “Фамилна терапия”. Сертифициран обучител по ICF-CY. Има придобита V ПКС.

Небахат Мехмед

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалностите “Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност” и “Логопедия”. Дълги години е упражнявала професията си в различни рехабилитационни центрове в гр. Истанбул, Турция. По време на трудовия си опит е придобила различни квалификации по отношение на работата с деца със специални образователни потребности. Има придобита V ПКС.

Несрин Реджеб

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Магистър е по специалността “Предучилищна и начална педагогика”. Има придобита V ПКС.

Николина Стоянова

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалността “Оперно пеене”, като придобива професионална квалификация “Учител”.

Пламен Александров

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Магистър е по специалността “История и география”.

Ралица Малчева

Длъжност: психолог и член на РЕПЛР към РЦПППО-Силистра

Завършила е “Психология” и “Педагогическа психология” във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Велико Търново. Към момента е студент в специалност “Консултиране, душегрижителство и кризисна интервенция”, ОКС “магистър” към ВДУ “Св. Тривелий”, гр. София.

Ренета Йорданова

Длъжност: ресурсен учител и сензорен ко-терапевт, член на РЕПЛР към РЦПППО-Силистра

Завършила е ИПУ „Дочо Михайлов, гр. Силистра, специалност “БЕЛ, немски език и ИИ”. Има придобити следдипломни квалификации “Ресурсен учител” и “Ерготерапия в приобщаващото образование”. Има придобита V ПКС

Сайме Ахмед

Длъжност: логопед в РЦПППО-Силистра

Магистър е по специалността “Логопедия” и бакалавър по “Специална педагогика” и “Логопедия”.

Сашка Атанасова

Длъжност: ресурсен учител и психолог в РЦПППО-Силистра

Координатор на сектор “Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие” към РЦПППО-Силистра. Магистър е по специалностите “Право” и “Лингводидактика в начален етап”. Има придобити професионални квалификации “Психология”, “Учител” и “Ресурсен учител”. Има придобита V ПКС. Сертифициран обучител по ICF-CY. Има опит с проекти и работа с деца в конфликт със закона.

Севги Сезгин

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалността “Предучилищна и начална училищна педагогика”. Продължава образованието си в ШУ “Епископ Константин Преславски”, специалност “Специална педагогика”, магистърска степен.

Силвия Иванова

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалността “Специална педагогика”.

Таня Борисова

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Магистър е по специалността “Специална педагогика”. Има придобити професионални квалификации “Психолог” и “Арт терапевт и трудотерапевт”. Има придобита IV ПКС.

Тодорка Карастоянова

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Завършила е ИДУ, гр. Русе, а след това придобива магистърска степен по специалността “Начална училищна педагогика”. Има придобита V ПКС.

Хайля Алиш

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Бакалавър е по специалността “Педагогика на деца с интелектуална недостатъчност”. Има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ в специалност „Иновации в предучилищната педагогика“.

Юмюгюл Февзи

Длъжност: ерготерапевт в РЦПППО-Силистра

Завършила е РУ “Ангел Кънчев”, гр. Русе, специалност “Ерготерапия”. Сертифициран Монтесори терапевт.

Яна Божкова

Длъжност: ресурсен учител в РЦПППО-Силистра

Завършила е ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”, специалност “Начална училищна педагогика и специална педагогика”.