Нов многофункционален кабинет "Заедно можем повече" в Дулово

 

РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ гр. Силистра, 7500

• Ранно педагогическо въздействие на деца със СОП
• Логопедична диагностика и корекция при деца с обучителни и артикулационни проблеми, заекване, дислексия, изоставане в говорното развитие и др.
• Психодиагностика, консултиране и терапия, корекционна работа с деца и ученици • Сензорна и биофийдбек терапия за деца и ученици с различни проблеми и увреждания
• Участва чрез свои специалисти в състава на Екипите за подкрепа на личностно развитие в учебните заведения
• Провежда обучение на деца и ученици, съвместно с учителите на групата в детската градина или в паралелката в училището, в които се осъществява приобщаващо образование
• Оказва методическа помощ и консултиране на учители и на родители на деца със специални образователни потребности
• Подпомагане на деца със зрителни проблеми от учител на деца със зрителни нарушения и обучение по програми за зрително подпомагане, формиране на полезни умения, тактилно творчество, компютърно и брайлово ограмотяване
• Ранна диагностика на образователните потребности на деца и ученици от лицензирани специалисти и осигуряване на краткосрочна и дългосрочна допълнителна подкрепа на деца и ученици от яслена възраст до завършване на образованието им
• Извършване на оценка на предпрофесионалните и професионални компетентности и насочване за профилирано и професионално обучение на учениците в VII и Xклас
• Отлагане на обучението в Iклас след извършване на оценка на потребностите и способностите на децата в ПГ
• Обучение на помощник на учителя в началото на учебната година, а при необходимост и през годината
• Извършва обучение на учители и родители по въпроси на приобщаващото образование и присъжда квалификационни кредити.

• разработва дидактични материали за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП и материали за популяризиране на приобщаващото образование.
• организира и участва в осъществяването на различни форми за повишаване на знанията и уменията на учители, работещи с деца и ученици със СОП
• участва в провеждането на изследвания и разработки по въпросите на обучението и възпитанието на деца и ученици със СОП
• събира и анализира информация, свързана с процеса на приобщаване на децата и учениците със СОП в областта.
• да информира както педагозите и родителите, така и обществото за принципите и целите на приобщаващото и включващо образование, за да могат децата със СОП да бъдат приети и да участват пълноценно в обществения живот.