Дейности

Проекти

НП “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”

НП “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”,
Модул 2 „Осигуряване на съвременна специализирана среда в специализирани обслужващи звена – РЦПППО и ДЛЦ, гр. София, чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“

РЕПЛР

Регионален Екип за Подкрепа за Личностното Развитие

В състава на екипа се включват ресурсни учители, специални педагози, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, включително и от центъра за специална образователна подкрепа, както и представители на регионално управление на образованието и отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.

Всички дейности

Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности към ЦСОП

чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от НПО

РЦПППО – Силистра изразява становище по повод насочването на деца/ученици със специални образователни потребности към обучение в изнесена група/паралелка в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ след заявено желание от родителя /заявление по образец/, по предложение на ЕПЛР на детето/ученика.

activity-1
activity-2

Насочване на ученици, завършили VII и X клас с удостоверение към продължаване на образованието си

чл. 145, ал. 6, чл. 190, ал. 3, т. 7 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 и 2, чл. 141 от НПО

Учениците, завършили с удостоверение VII и X клас, могат да продължат образованието си в следващ клас и обучението си в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси.

Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие

чл. 190, ал. 3, т. 3 от ЗПУО и чл. 79, ал. 1 от НПО

В случай, че родителят изрази несъгласие с изготвената от екипа за подкрепа за личностно развитие оценка на индивидуалните потребности, може да подаде заявление до директора на РЦПППО-Силистра за организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика в 14-дневен срок от извършване на оценката от ЕПЛР. Родителят посочва в заявлението мотивите за несъгласието си.

activity-3
activity-4

Осигуряване на специалисти

чл. 74 от НПО и чл. 36, ал. 4 и 5 от НФИСПУО

Процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик с индикации за наличие на специални образователни потребности стартира с подаване на заявление за изготвяне на функционална оценка на индивидуалните потребности /по образец/ от родителя до директора на образователната институция (детска градина или училище).

Отлагане на деца със специални образователни потребности от задължително обучение в I клас за една учебна година

чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от НПО

РЕПЛР към РЦПППО-Силистра може да отлага по обективни причини от задължително обучение в I клас, но за не повече от една учебна година деца със специални образователни потребности. Решението се взема в срок до 30-ти юни на всяка календарна година. Процедурата стартира с подадено заявление /по образец/ от родителя до директора на РЦПППО-Силистра, като към него трябва да бъдат приложени следните документи

activity-5
activity-6

Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

чл. 190, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и чл. 82, ал. 1 от НПО

Процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик с индикации за наличие на специални образователни потребности стартира с подаване на заявление за изготвяне на функционална оценка на индивидуалните потребности /по образец/ от родителя до директора на образователната институция (детска градина или училище).

Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детската градина, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

чл. 190, ал. 3, т. 6 ЗПУО и чл. 144, ал. 1 НП

Регионалният екип организира и предоставя методическа подкрепа на педагогически специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности, след изразено писмено желание от страна на учебното заведение и предварително заявени теми и въпроси, свързани с методическата подкрепа.

activity-7
activity-8

Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална

чл. 107, ал. 4 и чл. 111 от ЗПУО

При изразено писмено желание на родителя, ученик със специални образователни потребности може да премине от дневна в индивидуална форма на обучение, след като регионалният екип извърши допълнителна специализирана оценка на ученика и даде становище относно промяната на формата на обучение. За стартиране на процедурата