Дейности

Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална

Становище на регионалния екип относно промяна на формата на обучение на ученик със специални образователни потребности от дневна в индивидуална (чл. 107, ал. 4 и чл. 111 от ЗПУО)

При изразено писмено желание на родителя, ученик със специални образователни потребности може да премине от дневна в индивидуална форма на обучение, след като регионалният екип извърши допълнителна специализирана оценка на ученика и даде становище относно промяната на формата на обучение. За стартиране на процедурата директорът на училището подава до директора на РЦПППО-Силистра заявление /по образец/, към което прилага копие от заявлението на родителя и копие от актуален медицински документ.