Дейности

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/

В състава на екипа се включват ресурсни учители, специални педагози, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, включително и от центъра за специална образователна подкрепа, както и представители на регионално управление на образованието и отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.

Екипът се сформира със заповед на директора на РЦПППО-Силистра до 15.09 и работи целогодишно.

Ръководител на РЕПЛР към РЦПППО -Силистра – Ирена Маринова, старши експерт по приобщаващо образование към РУО-Силистра

Членове на РЕПЛР към РЦПППО-Силистра:

Даниела Димитрова – сензорен терапевт към ЦСОП-Силистра;

Деница Иванова – логопед към РЦПППО-Силистра;

Добринка Молдованова – социален работник в отдел “Закрила на детето”-Силистра към Дирекция “Социално подпомагане”

Красимира Райнова – психолог към РЦПППО-Силистра;

Сашка Атанасова – ресурсен учител и психолог към РЦПППО-Силистра;

Стелияна Касабова – психолог към ЦСОП-Силистра;

Ралица Малчева – психолог към РЦПППО-Силистра;

Ренета Йорданова – ресурсен учител и сензорен ко-терапевт към РЦПППО-Силистра

Основните функции на РЕПЛР са:

  • предлага на директора на РЦПППО-Силистра да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности;
  • извършва оценка на индивидуалните потребности на децата/учениците със специални образователни потребности, когато не може да се сформира екип за подкрепа за личностно развитие в съответното учебно заведение (след подадено заявление от директора на детската градина/училището до директора на РЦПППО-Силистра);
  • организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с извършената оценка или с предложената допълнителна подкрепа;
  • извършва оценка на индивидуалните потребности на децата/учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване към обучение в изнесена група/паралелка в център за специална образователна подкрепа;
  • подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
  • изготвя становище за насочване на ученици със специални образователни потребности, които завършват VII и X клас с удостоверение и информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация;
  • отлага по обективни причини от задължително обучение в I клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година;
  • извършва допълнителна специализирана оценка и изразява становище относно потвърждаване или отхвърляне на препоръка на ЕПЛР на ученика относно преминаване от дневна форма на обучение в индивидуална;
  • предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
  • извършва и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.