Дейности

Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детската градина, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие

Предоставяне на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детската градина, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 6 ЗПУО и чл. 144, ал. 1 НПО)

Регионалният екип организира и предоставя методическа подкрепа на педагогически специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности, след изразено писмено желание от страна на учебното заведение и предварително заявени теми и въпроси, свързани с методическата подкрепа.