Дейности

Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности

Предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности (чл. 190, ал. 3, т. 1 от ЗПУО и чл. 82, ал. 1 от НПО)

Процедурата по предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на дете/ученик с индикации за наличие на специални образователни потребности стартира с подаване на заявление за изготвяне на функционална оценка на индивидуалните потребности /по образец/ от родителя до директора на образователната институция (детска градина или училище). На основание подаденото заявление, директорът на учебното заведение сформира със заповед екип за подкрепа за личностно развитие на детето/ученика, който извършва функционална оценка и изготвя Кратка карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика /по образец/, като на свое заседание, екипът разглежда наличните документи и прави предложение за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. По време на заседанието се води протокол, който се подписва от членовете на екипа, както и от родителя. Директорът на учебното заведение изпраща заявление /по образец/ за одобрение на допълнителната подкрепа, придружено от: Копие на Кратка карта за функционална оценка; Копие от заявление от родителя до директора; Копие от други налични документи, имащи отношение към случая (медицински, социални и други); Копие от удостоверение за раждане; Копие от протокол от проведено заседание на ЕПЛР на детето/ученика.

Мобилна група, определена със Заповед на директора на РЦПППО, Силистра разглежда наличната документация, при необходимост извършва наблюдение на детето/ученика в естествената му среда и провежда събеседване с родителя. След това изготвя доклад, който обсъжда с ръководителя на РЕПЛР. Ръководителят предлага на директора на РЦПППО да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителната подкрепа. Директорът на РЦПППО-Силистра издава заповед. При одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа, екипът на детето/ученика изготвя План за допълнителна подкрепа /по образец/, като е необходимо в 30-дневен срок да бъде представено копие от него в РЦПППО-Силистра. В рамките на 1 /една/ учебна година, екипът за подкрепа за личностно развитие изготвя и изпраща в РЦПППО-Силистра Пълна карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика /по образец/.