Дейности

Отлагане на деца със специални образователни потребности от задължително обучение в I клас за една учебна година

Отлагане на деца със специални образователни потребности от задължително обучение в I клас за една учебна година (чл. 190, ал. 3, т. 9 от ЗПУО и чл. 139 от НПО)

РЕПЛР към РЦПППО-Силистра може да отлага по обективни причини от задължително обучение в I клас, но за не повече от една учебна година деца със специални образователни потребности. Решението се взема в срок до 30-ти юни на всяка календарна година. Процедурата стартира с подадено заявление /по образец/ от родителя до директора на РЦПППО-Силистра, като към него трябва да бъдат приложени следните документи: протокол от лекарска консултативна комисия /ЛКК/, удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или други документи с информация за детето, вкл. от изследвания и консултации.