Дейности

Осигуряване на специалисти

Осигуряване на специалисти (чл. 74 от НПО и чл. 36, ал. 4 и 5 от НФИСПУО)

На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППО – Силистра при необходимост осигурява педагогически специалисти – ресурсни учители, психолози и логопеди на децата и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училищата, които нямат сформирани екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

В тази връзка, директорите на детските градини и училищата на територията на област Силистра е необходимо да попълнят и изпратят заявление /по образец/ за осигуряване на необходимите специалисти, като могат да го представят лично в администрацията на РЦПППО – Силистра или да изпратят на e-mail: info@rcsilistra.com

В случаите, в които училището/детската градина, осигуряващи ресурсно подпомагане, не разполага с всички необходими за изпълнение на дейността педагогически специалисти, директорът може да подаде заявка за осигуряване на същите от РЦПППО-Силистра, като сключва споразумение с институцията на основание чл. 36, ал. 4 и 5 от НФИСПУО.