Дейности

Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие

Организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на дете/ученик от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие (чл. 190, ал. 3, т. 3 от ЗПУО и чл. 79, ал. 1 от НПО)

В случай, че родителят изрази несъгласие с изготвената от екипа за подкрепа за личностно развитие оценка на индивидуалните потребности, може да подаде заявление /по образец/ до директора на РЦПППО-Силистра за организиране на повторна оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика в 14-дневен срок от извършване на оценката от ЕПЛР. Родителят посочва в заявлението мотивите за несъгласието си.