Дейности

НП “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”,

НП “Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците”, 

Модул 2 „Осигуряване на съвременна специализирана среда в специализирани обслужващи звена – РЦПППО и ДЛЦ, гр. София, чрез модернизиране на материалната база за предоставяне на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности“

През 2022 г. екип от специалисти в РЦПППО-Силистра разработи проектно предложение по НП „Подкрепа за личностно развитие на децата и учениците“, Модул 2 на МОН. След разглеждане и одобрение, през м. Декември 2022 г. бе открит многофункционален кабинет за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в сградата на ДГ „Мир“, гр. Дулово. Проектът е на стойност 22 089 лв., разходвани за обзавеждане и оборудване на кабинета с цел повишаване качеството на предоставяната допълнителна подкрепа от специалистите на РЦПППО – Силистра.

Еразъм +, КД 1, сектор „Училищно образование“, КА-122 SCH

През 2023 г. бе одобрено проектно предложение по КД1 КА-122 SCH -обучение за педагогически специалисти от РЦПППО -Силистра на тема: „Приобщаващото образование: визия, теория, концепции и реалност“ / „Inclusive education: vision, theory, concepts and reality”.

8 специалисти от РЦПППО-Силистра участваха в 5-дневен курс на обучение. То бе проведено в Анталия, Турция – обучителен център „Чекдев“. В резултат на обучението, специалистите обогатиха своите знания и компетенции в областта на приобщаващото образование, като това ще доведе до повишаване качеството на работа в РЦПППО-Силистра.