Дейности

Насочване на ученици, завършили VII клас с удостоверение към продължаване на образованието си

Насочване на ученици, завършили VII   и X клас с удостоверение към продължаване на образованието си (чл. 145, ал. 6, чл. 190, ал. 3, т. 7 от ЗПУО и чл. 140, ал. 1 и 2, чл. 141 от НПО)

Учениците, завършили с удостоверение VII и X клас, могат да продължат образованието си в следващ клас и обучението си в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие към РЦПППО-Силистра. За стартиране на процедурата е необходимо подаването на заявление /по образец/ от родител в периода от 3-ти до 21-ви май до директора на РЦПППО- Силистра с приложени към него документи, посочени в чл. 140, ал. 2 от НПО и описани като приложения в модела на заявление на родителя.