Дейности

Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности към ЦСОП

Насочване на деца/ученици със специални образователни потребности към ЦСОП (чл. 195, ал. 4 от ЗПУО и чл. 145, ал. 1 от НПО)


РЦПППО – Силистра изразява становище по повод насочването на деца/ученици със специални образователни потребности към обучение в изнесена група/паралелка в Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ след заявено желание от родителя /заявление по образец/, по предложение на ЕПЛР на детето/ученика.