Организация

В този раздел ще откриете годишен план за дейността и план за квалификация на педагогическите специалисти в РЦПППО-Силистра, както и графици и други документи, отнасящи се до организацията на дейността в РЦПППО-Силистра.