Новини

График за предстоящи дейности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, организирани от образователните институции

Име на институциятаНаселено мястоТема на квалификационната формаМясто на провежданедати на провежданеНачален и краен часНаименование на обучителната организацияБрой педагогически специалисти, заявили участие
РЦППППОСилистраСтратегии за стимулиране на езиковото развитие през игровите умения и комуникациятагр. Силистра13.05.-14.05.2022 г.09.00 – 17.00 ч.„Бланико“ ООД16
РЦППППОСилистраРазвитие на приобщаващото образование в България: 15 години по – късногр. София30.05-31.05.2022 г.09.00 – 17.00 ч.РЦПППО – София3
РЦППППОСилистраПриобщаващото учене и и предизвикателството на (не)споделените ценностигр. София02.06.2022 г.09.00 – 17.00 ч.Сдружение за споделено учене ЕЛА3
РЦППППОСилистраЛятна приобщаваща школак.к. Слънчев бряг11.06-14.06.2022 г.09.00 – 17.00 ч.НАРУ8
РЦППППОСилистраПърва долекарска помощгр. Обзор21.06-23.06. 2022 г.09.00 – 17.00 ч.Академия „Първа помощ“19
от МОН

Отлагане на деца със СОП от постъпване в ПЪРВИ КЛАС, съгласно чл.190, ал.3, т. 9 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.
Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето./
За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец( попълва се от родителя/ или нотариално заверено пълномощно за настойник) с приложени определени документи. Заявлението трябва да бъде подадено от 01.06.2022г. до 17.06.2022 г. включително по електронен път, по пощата, или всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа в РЦПППО – гр. Силистра.
– По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Силистра: e-mail: info@rcsilistra.com .
– По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Силистра 7500 гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 5, тел: 086 82 36 12; 0878953272.
Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа .
Придружаващите документи са:
– Удостоверение за завършен предучилищен етап
– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето.
Заявление можете да си изтеглите от сайта на РЦПППО в секция ПРИЕМ / АДМИНИСТРАТИВНИ Услуги /Заявление за отлагане от 1 клас или да натиснете ТУКРЦПППО организира игрови сесии за деца от Украйна от 2 до 6 години и техните майки. Сесиите ще се проведат в игрова форма с образователни играчки, съвместни дейности между майка и дете като готвене, танци, самообслужване, съвместно преживени приятни моменти, в които ще получават и психологическа подкрепа на руски език от психолог Красимира Райнова.
Сесиите ще се провеждат в понеделник от 10.00 до 11.00 ч. и вторник от 14.00 до 15.00 ч. след предварително записване на:
Телефон- 086823612
Имейл- info@rcsilistra.com
Адрес- ул“Христо Смирненски“5- срещу църквата в РЦПППО.


Психолози от област Силистра ще консултират ученици, родители, учители, както и бежанци за войната в Украйна и последствията от нея и военните действия.

Във вpъзкa c оcигypяването на пcиxологичесĸa подкрепа на ученици, родители, бежанци и техните семейства, и на педагогически специалисти в създалата се cитyация на обявената война от Русия в Украйна Регионалният центъp за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) съвместно с екип от психолози от училища и детски градини в гр. Силистра е изготвил график, в който пет дни в седмицата в часовия интервал между 8,00ч и 18,30ч ученици, родители, бежанци и учители ще могат да получат психологическа консултация.
Учениците, техните родители, бежанците и техните семейства, и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация, като в съответния ден позвънят на посочения телефон в графика. Телефонната линия не е безплатна и се таксува по цените на оператора, който ги обслужва.

Понеделник
14,40-18,30ч
Вторник
14,00-18,30ч
Сряда
8,00-14,00ч
Четвъртък
14,00-18,30ч
Петък
14,00-18,30ч
08845501570884550192088455002308845499500884549965
Екипът психолози запазва конфиденциалността на разговорите и при злоупотреба с безплатната доверителна линия ще сезира органите на МВР.


Екипа на РЦПППО гр.Силистра поздравява всички с „Европейски ден на логопедията – 06-03-2022г.“. Нашето послание към всички вас може да видите ТУК.


Екипа на РЦПППО гр.Силистра поздравява всички с „Деня на хората с увреждания – 30-12-2021г.“. Нашето послание към всички вас може да видите ТУК.


Осигуряване на специалисти за допълнителна подкрепа за учебната 2021/2022 година

РЦПППO-Силистра започна прием на заявки за осигуряване на ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училища.

На основание чл.74 от Наредбата за приобщаващо образование и дейностите по организацията на новата 2021/2022 учебна година детски градини и училища, които желаят да им бъде осигурен ресурсен учител, логопед, психолог за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, е необходимо да изпратят заявка по образец. (Изтегли заявка)

При необходимост това може да се направи и от детски градини и училища, които вече имат назначени такива специалисти към екипите си за подкрепа за личностно развитие, но имат по-голям брой деца и ученици със специални образователни потребности от регламентирания за щат брой деца/ученици, съгласно чл. 109, ал. 3 от Наредба за приобщаващото образование.

Заявките за необходимите специалисти се подават на ел. поща: r_centerss@abv.bg  в срок до 13.09.2021 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на специалисти за оказване на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности за учебната 2021/2022 година


Насочване в VIII клас на ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и са се обучавали по индивидуална учебна програма с поставени качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, могат да бъдат насочени за продължаване на обучението си в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние. /Приложение 1 Списък на профили и професии от ДПП в областта, в които могат да се обучават ученици завършили седми клас с качествени оценки, съгласно чл. 120, ал. 7 от ЗПУО./

За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи. Заявлението трябва да бъде подадено от 03.05.2021г. до 21.05.2021 г. включително  по електронен път, по пощата, по педагозите, които разнасят материали и работни листи, или всеки работен ден от 10.00 до 13.00 часа в РЦПППО – Силистра. При обективна невъзможност да бъдат изпратени всички необходими документи се изпраща само заявлението, а останалите се предоставят допълнително.

По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Силистра: e-mail: r_centerss@abv.bg .

По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Силистра  7500 гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 5, тел: 086 82 36 12;  0878953272.

Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа  при спазване на изискванията за работа при епидемиологична ситуация в  РЦПППО – област Силистра.

Придружаващите документи са:

– Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

  • Служебна бележка за оценяване по отделните предмети;
  • Копие от заповедта за даване статут на УСОП.

Отлагане на деца със СОП от постъпване в ПЪРВИ КЛАС, съгласно чл.190, ал.3, т. 9 от ЗПУО

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
Уведомяваме Ви, Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със специални образователни потребности след подадено заявление от родителя, когато здравословното състояние и/или индивидуалните потребности на детето не позволяват постъпване в първи клас.
Решението за отлагане се взема в срок до 30 юни на всяка календарна година на основание на протокол от лекарска консултативна комисия, на удостоверението за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации, след събеседване с родителя и след извършено от регионалния екип наблюдение на детето./
За целта е необходимо да бъде подадено заявление по образец с приложени определени документи. Заявлението трябва да бъде подадено от 03.06.2021г. до 15.06.2021 г. включително по електронен път, по пощата, или всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа в РЦПППО – гр. Силистра.
– По електронен път сканираните /или снимани с телефон/документи се изпращат на електронна поща на РЦПППО – Силистра: e-mail: r_centerss@abv.bg .
– По пощата или по куриер на адрес: РЦПППО – Силистра 7500 гр.Силистра, ул. „Христо Смирненски” № 5, тел: 086 82 36 12; 0878953272.
Заявления и документи ще се приемат и всеки работен ден от 09.00 до 14.00 часа при спазване на изискванията за работа при епидемиологична ситуация в РЦПППО – Силистра.
Придружаващите документи са:
– Удостоверение за завършен предучилищен етап
– Всички документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето.
Заявление можете да си изтеглите от сайта на РЦПППО в секция Документи, Заявление 6


Гореща телефонна линия за психологическа помощ на ученици, родители и учители в Силистра

„Регионалният центъp за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО)-Силистра съвместно с екип от психолози от училища и детски градини в областния град стартира от 23.11.2020г (понеделник) до края на календарната 2020г на пcиxологичесĸa подкрепа на ученици, родители и на педагогически специалисти в създалата се cитyация c CОVІD-19, и в ycловията на обучение от разстояние в електронна среда.
Учениците, техните родители и педагогическите специалисти могат при необходимост да получат подкрепа и професионално психологическо консултиране в създалата се ситуация с COVID-19, като в съответния ден позвънят на посочения телефон в графика.
Телефонната линия не е безплатна и се таксува по цените на оператора, който ги обслужва.

✅ Понеделник
14,40-18,30ч 📞 0885256345
✅ Вторник
14,00-18,30ч. 📞 0885256291
✅ Сряда
14,00-18,30ч. 📞 0885256273
✅ Четвъртък
14,00-18,30ч. 📞 0885256269
✅ Петък
14,00-18,30ч 📞 0885256218″


ФОРУМ „НАШЕТО УЧАСТИЕ В ПРИОБЩАВАНЕТО“ – 15 ОКТОМВРИ 2020г

Приобщаващото образование – много протегнати ръце към необятната Вселена на всяко дете

На 15 октомври 2020 г. в залата на АРГИ център /Алианс за регионални и граждански инициативи/ в Силистра се проведе общинският форум „Нашето участие в приобщаването“, организиран от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование с директор г-жа Недка Русева, съвместно с РУО – Силистра и Община Силистра.

В работата на форума участваха преподаватели от Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Филиал Силистра, директори на училища и детски градини, преподаватели, психолози, ресурсни учители, родители, ЦПЛР- ОДК, Дирекция „Социално подпомагане“- отдел „Закрила на детето“ и др.

Поздравления към участниците, които са на първа линия до децата, отправиха д-р Габриела Миткова – началник на РУО – Силистра, Мария Недялкова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра, Недка Русева.

Модератор на форума бе Нели Маринова.

При голям интерес бяха изслушани всички презентации, които докоснаха сърцата със споделената работа и обич към децата, независимо дали са със специални образователни потребности, в риск или пък са даровити деца.

Участието на родителите бе доказателство за успешната работа на всички, за взаимодействието и създадените условия. Добри практики споделиха екипи от учебни заведения – СУ „Н.Й. Вапцаров“, детска градина „Иглика“, ОУ „Отец Паисий“, ОДЗ „Нарцис“, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование,  Спортно училище „Дръстър“, ОУ „Иван Вазов“, Детска градина „Радост“, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Силистра, ПГМТ „Вл. Комаров“, ПГПТ „Евлоги Георгиев“, РЦПППО с Програма УНИЦЕФ, ЦПЛР – ОДК, Филиал Силистра на Русенски университет „Ангел Кънчев“ – доц. д-р Юлия Дончева и доц.д- р Галина Лечева – Русенски университет.

Участниците споделиха удовлетвореността от провеждането на такъв форум, като предложението е през 2021 година той да бъде областен. Повече снимки от събитието може да разгледате ТУК.


РЦПППО- град Силистра разполага с една от най-модерните технологии за комуникация днес – комуникация чрез поглед.

РЦПППО гр.Силистра вече разполага с устройство и софтуер, с които да подпомага комуникацията чрез поглед. В два поредни дни група специалисти от центъра преминаха базисно обучение за работа с тази иновативна програма. Обучиха ни най-добрите в България, доц. Морис Гринберг и гл.ас. Жени Христова, на които сме безкрайно благодарни за съдействието и подкрепата. Красимира Райнова, Златинка Димитрова и Асун Алиева са нашите опитни професионалисти, които ще подпомагат деца с проблеми в комуникацията и други сериозни нарушения.
РЦПППО гр.Силистра за пореден път доказа, че квалификацията на неговите специалисти и прилагането на съвременните подходи при работа е успешния модел в приобщаващото образование.
Успех, момичета!

През тази седмица се провежда Зимна школа за приобщаващо образование със специалисти от РЦПППО от цялата страна. Заедно с г-жа Русева в обучението вземат участие и други колеги от РЦПППО гр. Силистра. В работата на школата вземат участие: д-р Калоян Дамянов- председател на Националната асоциация на ресурсните учители и директор на РЦПППО София; Емануела Стоилова-гл.експерт в дирекция „Приобщаващо образование“ на МОН; проф. Радулов от СУ, който презентира нов продукт OrCam MyEye „Моето око“, подходящ за работа с деца със СОП.

Конкурс-за-мултимедийна-презентация

Конкурс-за-презентация-на-РУ-2017-УЧИЛИЩА-И-ДГ

На 19 април 2018 г. експерти от фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“
доц. д-р Морис Гринберг и д-р Евгения Христова се срещнаха с екипа на РЦПППО гр. Силистра и представиха своя софтуерен продукт „Помагащи технологии за контрол с поглед – повишаване на ефективността на използването им в България“.

Съобщение за насочване след 7 клас

Отлагане 0т 1 клас по време на извънредно положение

Писмо на МОН относно онлайн подаване на документи