Кои сме ние?

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е държавно обслужващо звено към МОН за Силистра и областта. Регионалният център / РЦ / подпомага методическата работа и конкретните учебни ситуации на общообразователния учител. Една от функциите на РЦ е диагностицирането на дефицити, определяне на потребностите и реално очакваните резултати; координирането на работата между институции и специалисти.

В дейността си се ръководим от принципа, че всяко дете има уникални способности, интереси и потребности. Стремим се да осигурим качествено подпомагане за успешно приобщаване на децата със специални образователни потребности в общообразователната среда.

Децата със специални образователни потребности / СОП / са тези, които не се справят с приетия общо образователен минимум в общообразователно училище, като причините за това е една от следните:
  • Сензорно увреждане /зрително и слухово/
  • Физическо увреждане /соматично заболяване
  • Множествено увреждане
  • Интелектуална недостатъчност
  • Езиково – говорни нарушения
  • Специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/

Директор

Недка Русева / магистър начална училищна педагогика и олигофренопедагог, магистър управление на образованието, защитила V ПКС, с множество квалификации за работа с деца с увреждания.

Директорът на Регионален център-Силистра ръководи и контролира цялостната дейност на ресурсни учители и педагогически специалисти в центъра.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Силистра разполага с мултидисциплинарен екип от ресурсни учители с бакалавърска и магистърска образователна степен, които са с дългогодишен опит в работата с деца със специални образователни потребности.

Осъществяват обучителна и корекционна дейност и сътрудничат в процеса на комуникация в семействата на деца със специални образователни потребности. Участват в адаптирането на учебния материал и средата в детската градина и училището, предлагат дейности, които съответстват на специфичните интереси и умения на детето и стимулират познавателното му развитие.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ НА РЦПППО -СИЛИСТРА ПО УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
ресурсен учител училище град / село община
1 Миглена Петрова - Енчева ОУ" Отец Паисий" гр. Силистра Силистра
2
2 Даниела Драгнева ресурсен учител, РЕПЛР
3 Елена Димитрова - Иванова СУ"Н. Вапцаров" гр. Силистра Силистра
4 Радислава Йонкова СУ"Н. Вапцаров" гр. Силистра Силистра
5 Юлия Бояджиева СУ"Н. Вапцаров" гр. Силистра Силистра
6 Петя Анчева ПГЛП                                           ПГМТ гр. Силистра Силистра
7 Деница Иванова СУ"Н.Вапцаров" гр.Силистра Силистра
8 Добрин Бонев ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Брадвари Силистра
Росица Христова ПУСС, ОУ с.Средище Кайнарджа
9 Боряна Борисова  ОУ " Черноризец Храбър"  ДГ"Добруджа" с. Кайнарджа    гр.Силистра Силистра
10 Бисерка Костова ДГ"Мир", ДГ"Иглика" гр.Силистра Силистра
11 Весела Лазарова  ДГ " Васил Левски" с. Зафирово Главиница
12 Пламен Александров СУ" Васил Левски" гр. Главиница Главиница
13 Ренета Йорданова Спортно училище"Дръстър" гр.Силистра Силистра
14 Нурсема Ризова СУ " В. Левски" /                          ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" гр.. Дулово  /               с. Правда  Дулово
15 Айсун Алиева ДГ гр. Дулово Дулово
16 Муаззез  Али гр.Дулово Дулово
17 Нургюл Заид гр.Дулово Дулово
18 Нелюфер Чокой СУ " Христо Ботев"                         ЦДГ " Полет" гр. Тутракан  /               с. Цар Самуил Тутракан
19 Теменужка Цонева СУ " Христо Ботев" Тутракан Тутракан
20 Атанас Станев СУ"Йордан Йовков" Тутракан Тутракан
21 Даниела Димитрова сензорен терапевт и ресурсен учител гр. Силистра Силистра
22 Магдалена Тодорова ДГ " Радост" гр.Силистра Силистра
23 Красимира Райнова психолог, РЕПЛР
24 Грета Михайлова психолог
25 Екатерина Стефанова психолог, РЕПЛР
26 Пламена Николова психолог
27 Златинка Димитрова логопед, РЕПЛР
28 Илина Събева логопед, РЕПЛР
29 Мирена Денева логопед
30 Ивелина Христова логопед
31 Преслава Ангелова логопед
32 Габриела Митева логопед
АДМНИСТРАТИВЕН ЕКИП

НЕДКА РУСЕВА – ДИРЕКТОР

СТЕФКА НАЧЕВА - ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА - ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР / КАСИЕР
ДИМИТЪР НИКОЛОВ - ДОМАКИН / ШОФЬОР НА СЛУЖЕБЕН БУС
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ– СИЛИСТРА Регионалният център е създаден със заповед № РД 14-167 от 19.08.2016 година като специализирано държавно обслужващо звено, който е приемник на Ресурсен център за подпомагане обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности, създаден със заповед № РД -140-180 от 13.09.2006 г. на Министъра на образованието и науката Д. Вълчев като държавно обслужващо звено - извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета с първоначално наименование Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Със заповед на Министъра от 19.09.2006 г. е назначена за изпълняващ длъжността директор Недка Русева. След проведен конкурс от МОН и неговото спечелване, г-жа Русева продължава да заема поста. Центърът започва да функционира на 10.10.2006 г. с назначаването на останалия персонал.

Функции

• ОБУЧИТЕЛНА
• ДИАГНОСТИЧНА
• КОНСУЛТАТИВНА
• ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА
• КООРДИНИРАЩА
• РЕХАБИЛИТАЦИОННА