Кои сме ние?

Регионален център- Силистра е държавни специализирано обслужващо звено за провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование във връзка с организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците; квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО. Има координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

В рамките на регионалния център функционира Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности- РЕПЛР, който извършва дейности за осигуряване на равен достъп до образование на всички деца и ученици с предоставяне на необходимата допълнителна подкрепа.

Регионален център – Силистра има следните държавно определени функции:
 • Предоставяне на допълнителна подкрепа от ресурсен учител, логопед, психолог, сензорен терапевт/ ерготерапевт
 • Оценка на специалните потребности на деца и ученици от област Силистра
 • Потвърждаване или отказ за предоставяне на допълнителна подкрепа
 • Повторна оценка при несъгласие от страна на родител със становището на УЕПЛР
 • Професионално насочване на ученици със СОП след 7 и 10 клас
 • Насочване на деца и ученици със СОП към ЦСОП
 • Преминаване в ИФО
 • Обучения на масови учители, специалисти и помощник на учителя
 • Програма по ерготерапия и сензорна интеграция в град Силистра и град Тутракан
 • Програма по халотерапия /солна терапия/ в гр. Тутракан
 • Програма по неврофийдбек
 • Програма за работа с помагащи технологии, основани на контрол с поглед
 • Ранна диагностика и интервенция за деца в яслена възраст

Директор

Недка Николова Русева - Директор на РЦПППО Силистра от създаването на Ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности 2006г, бакалавър Предучилищна педагогика, магистър Начална педагогика и Управление на образованието, олигофренопедагог, IV ПКС.

РЦПППО Силистра, ул. Христо Смирненски 5, 086 82 36 12; 0878 95 32 72 / info@rcsilistra.com / www.rcsilistra.com

Координатор на Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“

Красимира Райнова е бакалавър Начална педагогика, с преквалификация Олигофренопедагогика и магистър Психология. В сферата на ресурсното подпомагане започва като ресурсен учител от 2011 г., а от 2014 г. е психолог в РЦ, който предоставя допълнителна подкрепа в област Силистра. През 2018 г. и с влизането на Правилник за устройството и дейността на Регионалните центрове изпълнява функциите на Координатор на Сектор "Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие" към Регионален център- Силистра.

Координатор на Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Нели Маринова - Завършила „Предучилищна и начална педагогика“, магистър „Социално-педагогическа работа с деца и семейства“, магистър „Регулиране и контрол в системата на социалните дейности“, СДК „Специална педагогика - Ресурсен учител“ и Асоциация Монтесори - „Обучение по Монтесори метод за деца със специални образователни потребности“.

Координатор на сектор „Административно-стопанска дейност“- главен счетоводител Стефка Начева.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ НА РЦПППО -СИЛИСТРА ПО УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА
1 Миглена Петрова - Енчева ОУ" Отец Паисий" гр. Силистра Силистра
2
2 Даниела Драгнева ресурсен учител, РЕПЛР
3 Елена Димитрова - Иванова СУ"Н. Вапцаров" гр. Силистра Силистра
4 Радислава Йонкова СУ"Н. Вапцаров" гр. Силистра Силистра
5 Юлия Бояджиева СУ"Н. Вапцаров" гр. Силистра Силистра
6 Петя Анчева ПГЛП                                           ПГМТ гр. Силистра Силистра
7 Деница Иванова СУ"Н.Вапцаров" гр.Силистра Силистра
8 Добрин Бонев ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" с. Брадвари Силистра
Росица Христова ПУСС, ОУ с.Средище Кайнарджа
9 Боряна Борисова  ОУ " Черноризец Храбър"  ДГ"Добруджа" с. Кайнарджа    гр.Силистра Силистра
10 Бисерка Костова ДГ"Мир", ДГ"Иглика" гр.Силистра Силистра
11 Весела Лазарова  ДГ " Васил Левски" с. Зафирово Главиница
12 Пламен Александров СУ" Васил Левски" гр. Главиница Главиница
13 Ренета Йорданова Спортно училище"Дръстър" гр.Силистра Силистра
14 Нурсема Ризова СУ " В. Левски" /                          ОУ " Св. Св. Кирил и Методий" гр.. Дулово  /               с. Правда  Дулово
15 Айсун Алиева ДГ гр. Дулово Дулово
16 Муаззез  Али гр.Дулово Дулово
17 Нургюл Заид гр.Дулово Дулово
18 Нелюфер Чокой СУ " Христо Ботев"                         ЦДГ " Полет" гр. Тутракан  /               с. Цар Самуил Тутракан
19 Теменужка Цонева СУ " Христо Ботев" Тутракан Тутракан
20 Атанас Станев СУ"Йордан Йовков" Тутракан Тутракан
21 Даниела Димитрова сензорен терапевт и ресурсен учител гр. Силистра Силистра
22 Магдалена Тодорова ДГ " Радост" гр.Силистра Силистра
23 Красимира Райнова психолог, РЕПЛР
24 Грета Михайлова психолог
25 Екатерина Стефанова психолог, РЕПЛР
26 Пламена Николова психолог
27 Златинка Димитрова логопед, РЕПЛР
28 Илина Събева логопед, РЕПЛР
29 Мирена Денева логопед
30 Ивелина Христова логопед
31 Преслава Ангелова логопед
32 Габриела Митева логопед
АДМНИСТРАТИВЕН ЕКИП

НЕДКА РУСЕВА – ДИРЕКТОР

СТЕФКА НАЧЕВА - ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
АНЕЛИЯ ЙОРДАНОВА - ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАР / КАСИЕР
ДИМИТЪР НИКОЛОВ - ДОМАКИН / ШОФЬОР НА СЛУЖЕБЕН БУС
РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ– СИЛИСТРА Регионалният център е създаден със заповед № РД 14-167 от 19.08.2016 година като специализирано държавно обслужващо звено, който е приемник на Ресурсен център за подпомагане обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности, създаден със заповед № РД -140-180 от 13.09.2006 г. на Министъра на образованието и науката Д. Вълчев като държавно обслужващо звено - извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета с първоначално наименование Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Със заповед на Министъра от 19.09.2006 г. е назначена за изпълняващ длъжността директор Недка Русева. След проведен конкурс от МОН и неговото спечелване, г-жа Русева продължава да заема поста. Центърът започва да функционира на 10.10.2006 г. с назначаването на останалия персонал.

Функции

• ОБУЧИТЕЛНА
• ДИАГНОСТИЧНА
• КОНСУЛТАТИВНА
• ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНА
• КООРДИНИРАЩА
• РЕХАБИЛИТАЦИОННА